logo
logo

Alle vragen op een rij

Vragen staat vrij! We proberen op deze pagina zoveel mogelijk veel gestelde vragen te beantwoorden.

Hoe lang is de wachtlijst?

Gemiddeld staat er een 20-tal mensen op de wachtlijst: deze bestaat uit kandidaatleden en geïnteresseerden. Kandidaatleden hebben de informatiemiddag bijgewoond en 2 proeftuindiensten gedraaid. Daarna worden zij tenminste 2 weken 'aangehangen' op het mededelingenbord. Gedurende deze periode kunnen leden bij het bestuur bezwaar maken tegen de kandidaat. Is deze periode verstreken, dan kunnen de kandidaatleden in principe meteen een tuin overnemen als die beantwoordt aan hun wensen.

De geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van vrijgekomen tuinen als door de kandidaatleden na 2 weken geen interesse is getoond. Iedereen kan vanaf dat moment zijn of haar interesse in een tuin kenbaar maken.

Voor welk type tuin kom ik in aanmerking?

Op ons park zijn veel grote tuinen met een huisje. Daarnaast zijn er ook kleine tuinen, zonder huisje. Wanneer je inschrijft als geïnteresseerde vragen we je ook om aan te geven welk type tuin je graag wil. Over het algemeen zijn er veel gegadigden voor tuinen met huisje, minder voor kleine tuinen zonder huisje. Tegelijkertijd raden wij aan om op een kleine tuin te starten als je een beginnend tuinier bent.

Mag ik van tuin wisselen?

Leden hebben bij het vrijkomen van een tuin voorrang. Mits het bestuur tijdig op de hoogte is van hun wens om intern te verhuizen.
Let op: voor mensen die net zijn begonnen op een tuin zonder huisje hanteren we de regel dat pas na drie seizoenen voorrang geldt voor een tuin met huisje. Dit om te voorkomen dat nieuwe leden de (lange) wachttijd voor een tuin met huisje omzeilen. Voor mensen die net zijn begonnen op een tuin met huisje hanteren we de regel dat pas na drie seizoenen voorrang geldt voor een andere tuin met huisje. Dit om te voorkomen dat nieuwe leden de (lange) wachttijd voor een in hun ogen betere tuin met huisje omzeilen.

Moet ik wachten tot de volgende informatiemiddag?

Het bijwonen van de informatiemiddag is sowieso verplicht. Maar met goedkeuring van het bestuur is het mogelijk een overdracht eerder te organiseren. We vinden het ook belangrijk dat een tuin zo snel mogelijk weer enthousiast onderhouden wordt. We maken dan afspraken over de eerstvolgende informatiemiddag en de twee extra tuindiensten. Wel moet de geïnteresseerde tenminste 2 weken 'aangehangen' worden op het mededelingenbord. Daarna kan een overdracht eventueel plaatsvinden.

Hoeveel kost een tuin?

Een tuin pachten bij ATV Stadion betekent lid worden van de vereniging. De kosten die jaarlijks terugkomen zijn de pacht van de grond, en contributie aan vereniging ATV Stadion en de overkoepelende AVVN. In 2024 zijn de tarieven:

 • (tarief nog van 2023) Pacht € 0,676/m2 Voor een tuin van 250 m2 is dit ongeveer € 169,-
 • Contributie ATV Stadion € 100,00
 • Contributie AVVN € 33,-

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld. Verzending van de factuur vindt plaats in april. Contributie is verschuldigd door iedereen die lid is of lid is geweest gedurende het kalenderjaar.  

Als je met een tuin begint zijn dit de eenmalige kosten:

 • Inschrijfgeld € 20,-
 • Borg voor tuin € 100,-
 • Borg voor sleutel van het centrale hek € 20,-
 • Eventuele overnamekosten aan de vertrekkende pachter

Als je met een tuin begint en er staat een huisje op zijn dit de extra eenmalige kosten:

 • Borg voor tuin en huisje € 200,-
 • Koopbedrag aan vertrekkende eigenaar

Betaal ik contributie per maand?

Contributie wordt betaald per kalenderjaar. Verzending van de factuur vindt plaats in april, na de ALV. Contributie is verschuldigd door iedereen die lid is of lid is geweest gedurende het kalenderjaar. Je kunt je contributie dus niet delen met de persoon die je tuin overneemt; ieder lid betaalt eigen contributie. Contributie wordt niet gerestitueerd bij overdracht van de tuin in het lopende jaar, tenzij de overdracht plaatsvindt vóór 1 april.

Wanneer krijg ik de borg terug?

De borg voor een heksleutel wordt teruggestort bij inlevering van de sleutel.

Daarnaast kennen we borg voor tuin en borg voor tuinhuis. De tuin moet een zodanige onderhoudsstaat hebben dat een volgende pachter er zonder extra werk meteen aan de slag kan. Een huisje dient in een redelijke staat van onderhoud te verkeren en (afgezien van inboedel die ter overname wordt aangeboden) leeg te worden opgeleverd. De staat die tuin of huisje hadden bij aanvang van het overnemen van de tuin zijn niet relevant voor het betalen of terugkrijgen van de borg.

Ik heb een tuin zonder huisje; hoe moet ik opzeggen?

Bied je spullen ter overname aan aan een volgende huurder? Volg dan de werkwijze bij een tuin met huisje.

Geen spullen ter overname? Laat het bestuur per mail weten dat je weg wil gaan. Het bestuur zal de tuin inspecteren en afspraken maken over de oplevering. Er volgt een financiële eindafrekening over de borg en (indien de overdracht vóór 1 oktober plaatsvindt) de resterende pacht. Overdracht aan het bestuur vóór het einde van het jaar kan plaatsvinden mits er overeenstemming is over de eindafrekening. Eénmaal opgezegd vervallen per 1 januari alle rechten en plichten automatisch. Zonder overeenstemming over de eindafrekening kan dan geen aanspraak meer worden gedaan op borg.

Ik heb een tuin met huisje en ik wil opzeggen; hoe gaat dat in z’n werk?

Laat het bestuur per mail weten dat je weg wil gaan. Stuur een advertentie mee op één A4-tje met een korte beschrijving van tuin, huisje en vraagprijs voor het huisje, en een paar foto’s . Als je spullen ter overname aanbiedt vermeld dan de prijs. Je kan in de advertentie het e-mailadres van het bestuur vermelden of je eigen e-mailadres of telefoonnummer. In het laatste geval moet je het bestuur op de hoogte stellen als zich een geïnteresseerde heeft gemeld. Het bestuur bewaakt namelijk de volgorde van de wachtlijst.

Het bestuur zal de tuin inspecteren en afspraken maken over de oplevering en restitutie van de borg. Voor een tuin met huisje blijf je contributie en pacht betalen zolang het huisje niet verkocht is, ook als er een nieuw jaar is aangebroken sinds je het te koop hebt gezet.

Als je een koper hebt voor je huisje moet je een afspraak maken voor de overdracht. Hier moeten verkoper, koper en 2 bestuursleden bij zijn. De koopsom betaalt de koper rechtstreeks aan de verkoper. Van de koopsom moet je 2% aan de vereniging afdragen. Dit bedrag wordt verrekend in de eindfactuur waarin ook de borg en pacht worden verrekend. Verrekening van resterende pacht vindt alleen plaats als de overdracht vóór 1 oktober valt. Overdracht kan plaatsvinden mits er overeenstemming is over de financiële afwikkeling.

Hoeveel tijd kost een tuin?

Een tuin pachten betekent naast genieten van de stilte en de buitenlucht ook dat je geregeld aan de slag moet met - inderdaad - vooral spitten en wieden. In het groeiseizoen is dat met een zekere regelmaat zodat je je groenten blijft zien groeien en je vaste planten blijft zien bloeien. Een vaak gestelde vraag op verjaardagsfeestjes is: Hoe vaak ben je nou in je tuin? De ervaring leert dat in het groeiseizoen 2 keer per week en/of minimaal 8 uren per week aanpakken zorgt dat je de week daarop met plezier terugkeert naar je tuin en niet achter de feiten gaat aanlopen.

Houd er rekening mee dat je niet alleen je tuin zelf moet onderhouden maar ook het pad en het haagje voor je tuin, en je slootkant. Verder help je 5 ochtenden per jaar samen met andere leden mee aan het mooi houden van het park waar je tuin in ligt. Met dit gezamenlijke onderhoud leer je andere leden kennen én zorgen we met elkaar voor een goed onderhouden complex.

...en is dat alles?

Dat hangt ervan af. Heel veel leden zijn actief op onze vereniging. Ze bakken af en toe een taart of helpen op het terras. Ze zijn tuindienstleider of lid van een andere commissie. Zo is er de schouwcommissie, de kascommissie en de groenbeheercommissie. Sommige leden verzorgen de introductiemiddag. Andere leden bereiden met elkaar de jaarlijkse plantjesmarkt voor. Of helpen met de administratie van leden, verzekeringen of financiën. Dit zijn allemaal extra werkzaamheden, naast de gewone tuindiensten. Als je het leuk vindt is er altijd wel iets waar je je nuttig kunt maken en deel kunt nemen aan ons verenigingsleven.

Hoe vaak wordt er geschouwd?

Om een beeld te hebben hoe de tuinen erbij liggen voert een commissie in de lente en in de herfst een schouw uit. De leden worden uiterlijk één week vooraf over de schouwdata geïnformeerd via de com.post.

Waarom wordt er geschouwd?

Het hoofddoel van de tuinen is om groenten te telen of sierplanten te laten groeien. Een verwaarloosde tuin maakt niet alleen een onverzorgde indruk op het complex, maar kan in een korte tijd ook het bestuur en de leden veel werk gaan kosten om de tuin weer in een te verhuren staat te krijgen, voor een nieuwe tuinder. Bedenk ook dat oprukkend onkruid vanuit de buren een grote ergernis is voor mensen die hun tuin onkruidvrij proberen te houden. Daarom wordt er met regelmaat geschouwd en spreken we elkaar hierop aan.

Wie zitten er in de schouwcommissie?

De leden van de schouwcommissie worden door het bestuur aangewezen. De commissie hanteert voor het schouwen een vooraf afgesproken formulier met criteria. Na 2 of 3 jaar treedt een lid terug en wordt een nieuw lid gezocht. Zo zorgen we ervoor dat de commissie zo objectief mogelijk blijft. De commissie rapporteert aan het bestuur.

Waar let de schouwcommissie op?

Op grote lijnen wordt tijdens de schouw gekeken of je je huisje en je tuin voldoende onderhoudt. Niet hoe je tuiniert is van belang, maar vooral dat er getuinierd wordt. Dat kan zijn een hele nette ordelijke tuin, maar ook een natuurvriendelijke tuin met variatie in teelt/beplanting. Mits woekerend onkruid wordt bestreden en niet meer dan 1/3 van de tuin is betegeld. Belangrijke punten zijn verder dat je een composthoop in gebruik hebt, de erfscheiding met je buren onkruidvrij houdt, en je slootkant vrijhoudt van struiken en bomen. Houd het haagje aan de rand van de tuin onkruidvrij; verwijder zaailingen tijdig! Het pad langs je tuin dient schoon te zijn. Voorzichtig en frequent schoffelen is het devies. De schouwcommissie hanteert tijdens het schouwen een standaard formulier.

Mag de schouwcommissie op mijn tuin komen?

Ja. Om goed te kunnen schouwen heeft de schouwcommissie toestemming om op de afgesproken schouwdata de tuinen te betreden.

Wat gebeurt er met de schouwresultaten?

Slechte schouwresultaten (een score van 50 of minder punten) worden behandeld als een overtreding van de regels. De ALV van 17 juni 2023 heeft een voorstel aangenomen, dat erop gericht is om duidelijke waarschuwingen te geven aan leden die de regels van de vereniging overtreden. Het doel is uitdrukkelijk om een patroon te doorbreken en het gedrag van betrokkene te
verbeteren. Het bestuur past dit beleid vanaf najaar 2023 toe. Hieronder een korte weergave van dit beleid.

Het bestuur deelt een gele kaart uit wanneer het van oordeel is dat een regel van de vereniging grof of herhaaldelijk geschonden wordt.

 • Een gele kaart blijft twee jaar geldig. Dus goed gedrag loont. Maar het bestuur kan voor elke overtreding van het HR in principe een gele kaart geven. Dus ook bijvoorbeeld naar aanleiding van een (herhaaldelijk) slecht schouwresultaat. Altijd moet het bestuur duidelijk aangeven wat de reden is voor de gele kaart; de bedoeling is dat we afspraken kunnen maken om een patroon te doorbreken.
 • Het bestuur doet tijdens de ALV verslag van het aantal leden dat 1,2 of 3 gele kaarten heeft, zonder namen te noemen. Het bestuur legt daarbij verantwoording af over het beleid dat het op dit punt voert.
 • Een tuinlid kan maximaal drie gele kaarten krijgen. Daarna staat hij/zij 'op scherp'. Bij een volgende overtreding geven we een laatste waarschuwing: een rode kaart. Deze rode kaarten worden op naam bekend gemaakt tijdens de ALV. We leggen dan uit wat er speelt en waarom we als bestuur hebben besloten tot een laatste waarschuwing.
 • Verbetert het gedrag van betrokken tuinlid niet, dan draagt het bestuur hem/haar de volgende ALV voor voor ontneming van het lidmaatschap. Dit is een zware maatregel, maar kan dan niet meer als verrassing komen.

Kan ik mijn huisje verzekeren?

De vereniging heeft een collectieve opstalverzekering afgesloten voor de tuinhuisjes. De eigenaar van een tuinhuisje bepaalt zelf of en tegen welk risico het verzekerd moet worden. De opstalverzekering dekt risico's van brand en storm. Er kan aanvullend verzekerd worden tegen inbraak en/of glasschade. De eigenaar kan hierover contact opnemen met Frank Povel, die onze verzekeringen beheert.

De premie wordt per huisje gespecificeerd aan de vereniging in rekening gebracht. De tuinders krijgen deze per huisje doorbelast. De premie wordt 1 jaar vooruit betaald en loopt van september tot en met augustus.

Weet dat bepaalde zaken zijn uitgesloten van dekking. Bijvoorbeeld rijwielen, sieraden en foto- en filmapparatuur. Voor de periode 1 oktober tot 1 april zijn bovendien alle audiovisuele en computer apparatuur uitgesloten.

Voor brand en stormschade geldt een eigen risico van tenminste 227,- euro, afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag. Dit eigen risico geldt niet voor glasschade, indien die is meeverzekerd. Maar let op: glas van kassen is niet vanzelf meeverzekerd; vraag dit na bij Frank Povel.

Er is ingebroken! Wat nu?

Dat is natuurlijk heel vervelend. Meld de inbraak in elk geval bij het bestuur. Via Frank Povel krijg je de benodigde formulieren voor de schademelding toegestuurd. Doe ook binnen 2 x 24 uur aangifte. Dit is verplicht om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.

Soms hebben we te maken met een golf inbraken. Dan neemt het bestuur contact op met de politie en proberen we de aangiftes te coördineren.

Ik verkoop mijn huisje; hoe zit dat met de verzekering?

De verzekering loopt gewoon door, ongeacht wie de eigenaar is van het tuinhuisje. Je kunt met de koper eventueel een afspraak maken over de premie, die je immers vooruit hebt betaald. Misschien is de koper bereid een deel van de premie aan jou te vergoeden. Dit is een zaak tussen koper en verkoper; de vereniging staat hier verder buiten.

De nieuwe eigenaar heeft misschien andere ideeën over de benodigde dekking voor het tuinhuisje. Hij/Zij kan hierover contact opnemen met Frank Povel, die eventuele wijzigingen kan doorgeven aan de verzekeraar.

Mag ik een boom op mijn eigen tuin kappen?

Dit is soms toegestaan. Wanneer lees je hier, op de website van de gemeente Utrecht.

In de regelgeving is sprake van het 'eigen perceel'. Als dit kleiner is dan 300 m2 zou geen vergunning nodig zijn. Helaas is dat op ons park nooit het geval. De gemeente beschouwt het gehele complex als 1 perceel. De omvang van de individuele tuinen is hierbij dus niet relevant.

Is een vergunning volgens de regels verplicht? Dien dan een verzoek in bij het bestuur. Het complex is eigendom van de gemeente. De gemeente is daarom zelf vergunningplichtig voor het kappen van een boom op ons complex. Ongeacht of deze op een individuele tuin of in het openbaar groen staat. Het bestuur coördineert individuele verzoeken en voegt deze samen met eigen verzoeken vanuit het complexbeheer.

De kosten voor het rooien van de boom komen altijd voor rekening van de individuele tuinder.

Heeft het bestuur regels voor bomen op mijn tuin?

Het huishoudelijk reglement kent geen regels over welke bomen je wel of niet mag planten. Artikel 16 stelt dat de leden verplicht zijn hun tuin zelf aan te leggen en van de aanvang af zelf goed te onderhouden. Leden mogen hiervan slechts met toestemming van het bestuur afwijken.
Het bestuur meent echter dat een tuinder tijdig dient in te grijpen wanneer bomen op zijn/haar perceel te groot worden. Punt 8 van de 10 punten luidt daarom:

Bedenk: kleine bomen worden groot.
Bomen die schaduw werpen op buurtuinen kunnen aanleiding zijn voor het bestuur om te verzoeken een boom te rooien of te snoeien. Wanneer een kapvergunning nodig is zijn ook de kosten voor leges in principe voor de tuinder.

Het verzoek een boom te rooien of te snoeien kan ook een exemplaar betreffen dat daar 'al was voordat de tuinder op deze tuin kwam'. Elke nieuwe tuinder op een tuin neemt deze over inclusief achterstallig onderhoud. Wanneer sprake is van gedoogsituaties (slootkant, hoge afscheiding, te grote bomen) neemt de tuinder de verantwoordelijkheid op zich om dit te herstellen, indien en wanneer het bestuur hem/haar daartoe verzoekt.

Wat als een boom kan omvallen?

Alleen als een boom direct gevaar oplevert voor de omgeving, kan er sprake zijn van noodkap. Dat betekent dat de gemeente zonder vergunning de boom mag kappen of fors snoeien. Meld de gevaarlijke situatie bij het bestuur, dan kunnen we deze melding doorgeven aan de gemeente. Zij zullen dan beoordelen of noodkap aan de orde is.