logo
logo

Visie op natuurlijk beheer

Visie op natuurlijk beheer

OnsĀ Groenbeheerplan beschrijft de wijze waarop ATV Stadion inhoud geeft aan haar verantwoordelijkheid, voor zover het gaat om de gemeenschappelijke, voor iedereen toegankelijke terreinen en paden, en het algemeen groen.

Het groenbeheerplan wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Dit vormt het kader waarbinnen de werkzaamheden op het complex worden uitgevoerd. Jaarlijks geeft de groenbeheercommissie advies over de te stellen prioriteiten.

In 2017 is in opdracht van de gemeente het boombeheerplan opgesteld. Dit plan geeft een heel gedetailleerde uitwerking van het groenbeheer, als onderdeel van het totale complexbeheer.

OVU

In het Overleg Volkstuinen Utrecht komen afvaardigingen van 15 volkstuinparken twee keer per jaar bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen en met de gemeente af te stemmen over het onderhoud van de volkstuincomplexen.